Studenti izprot un spēj praktiski pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas par profesiju standartu un profesiju klasifikatoru, noteikumiem un prasībām, kas reglamentē profesijas klasifikatora lietošanu un aktualizēšanas kārtību.