DIF studiju programmu Tipveida plāni, Studiju gadu plāni un izmaiņas