1. Studentiem tiek sniegtas zināšanas par Rietumu mākslas vēstures attīstību un vadošajām tendencēm, strādājot ar informāciju, to kritiski analizējot, kā dzimtajā tā svešvalodās. Kursa ietvaros Rietumu māksla tiek skatīta no vispārējo tās izmaiņu viedokļa, atsevišķas parādības izceltas kā evolūcijas veidotājas, nosakot attiecīgi vadošos centrus, mākslinieku grupas un personības. Tai pat laikā kursa uzdevums ir iezīmēt spilgtākos laikmeta pārstāvju sniegumu. Katra lekcija sniedz vispārēju priekšstatu par konkrēto tēmu un izsmeļošāk iepazīstina ar tā laika nozīmīgāko parādību (autoru, žanru, tendenci u.tml.).
  2. Studiju procesā studenti apgūst prasmes patstāvīgi orientēties speciālajā literatūrā, attīstīt spējas analizēt tēlotājas mākslas un arhitektūras procesus. Gatavojot patstāvīgos pētījumus, studenti apgūst prasmes strādāt ar dažādiem literatūras avotie, tos kritiski izraudzīties un analītiski interpretēt
  3. Studenti iegūst kompetences, kas nepieciešamas patstāvīgam darbam un sadarbībai, veidojot komandu, motivējot to, īstenojot grupas un individuālos pētījumus mākslas vēstures un literatūras kontekstā, un uzņemoties atbildību par rezultātu.