Iepazīstināt studējošos ar studiju programmas „Biznesa un organizāciju vadība“ specifiku, mērķiem, uzdevumiem, saturu, studiju procesa organizāciju un profesionāli un akadēmiski sasniedzamajiem rezultātiem.