Finanšu vadība ir instruments, ar kura palīdzību var nodrošināt līdzekļu, kas pieejami ierobežotā daudzumā, iespējami efektīvāku izmantošanu.
Studiju kursā tiek izklāstīta kontrolinga, kā vadības instrumenta būtība, kas sevī ietver dažādus arī finanšu vadības aspektus, t.sk., tiek aprakstīti darba uzdevumi un svarīgākie darbības virzieni, iezīmēta kongrolinga loma uzņēmumā/iestādē, kā arī norādīts uz problēmām kontrolinga darbā un riskiem finanšu vadības lēmumu pieņemšanas procesā.