Studiju kursa ietvaros tiks sagatavots latviešu valodas skolotājs profesionālo pienākumu veikšanai 1.–3. klasē, apgūstot zināšanas, prasmes, attieksmes un attīstot kompetences atbilstoši Skolas 2030 vīzijai.