Izprast un novērtēt menedžmenta ietekmes nozīmību praktiskā uzņēmuma darbībā tirgus apstākļos, kā arī nostiprināt zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas tirgus situācijas izpētes, uzņēmuma mikro un makro vides analīzes jautājumos, veidot izpratni par uzņēmuma funkcionēšanas procesu, produkta veidošanu un resursa vadību.

Prakses gaitā studējošais veic uzņēmuma aprakstu un vides analīzi, analizē produkta dzīvotspēju un virzīšanu tirgū, konkurentu analīzi, pēta uzņēmuma vadības stratēģiju un informācijas sistēmas. Pēta personālmenedžmentu un organizācijas kultūru, noslēgumā izstrādā priekšlikumus uzņēmuma darbības sekmēšanai.