Kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Fizika" 2.gada studentiem
Kursa apjoms - 2 KRP