Programmas īsa anotācija:

Programmas ietvaros tiek atklātas aktualitātes pedagoģijā, psiholoģijā un izglītības zinātnēs. Tās saturs ietver teorētisko zināšanu pārnesi uz praktisku realizāciju un pārbaudi, labās prakses piemēru  analīzi un prezentāciju, kā arī praktisku komandas darba pieredzes apguvi.

Programmas realizācijas gaitā tiek veikts darbības pētījums par izglītības praksē aktuālu tēmu, kas tiek pētīta pedagoģiskā un psiholoģiskā aspektā. Pētījuma izstrādes gaitā Moodle vide nodrošina konsultācijas ar pasniedzējiem un pētījuma rezultātu prezentāciju, ar kuriem iepazīstas visi kursu dalībnieki, tādējādi aktualizējot partnerības aspektu un nodrošinot gan atgriezenisko saikni, gan iespēju vērtēt plānoto rezultātu kvalitāti.

Programmas vadītājs: Dr. paed., asoc. prof. Linda Pavītola

Tālākizglītības kursu programmā tiek atspoguļoti nozīmīgākie speciālās izglītības īstenošanas aspekti bērniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem. Speciālās izglītības vajadzību izpausmes un to apzināšana, pedagoģiskās atbalsta sistēmas darba organizācija un saturs, izglītības procesa individualizācijas kopsakarībā ar konkrētajām speciālo izglītības vajadzību izpausmē. Programmas īstenošanas procesā iegūst zināšanas un izpratni par speciālās izglītības didaktikas sistēmu, zināšanas par garīgās attīstības traucējumu un mācīšanās grūtību psihosociālajām pazīmēm, prasmi izmantot attīstības traucējuma pedagoģiski psiholoģiskās diagnosticēšanas metodes speciālo vajadzību pazīmju diferencēšanā,  prasmi īstenot mācību stratēģijas un tehnoloģijas kopsakarībā ar bērna attīstības īpatnībām un nodrošināt individualizētu izglītības procesu.

Programmas vadītājs: Dina Bethere, Dr.paed, Liepājas Universitātes